29 srpnja 2007

Veni, vidi, izgorjelo

Imao sam namjeru osvrnuti se na uzroke i posljedice požara na Jelinjaku, međutim moj kolega bloger “savjesni“ je to napravio prije mene, te me upozorio na svoj post na politici.com i dozvolio mi da ga prebacim na moj blog.

Veni, vidi, izgorjelo

Iako sam već odavno želio pisati o ovoj problematici, danas samo imao poseban povod. Na području Šibensko-kninske županije izgorjela je do temelja jedna stoljetna borova šuma koja je, eto sad već bila na ponos stanovnika županije. Nema osobe koja živi na ovim područjima a da ne zna gdje se je ta šuma nalazila.
Postavlja se pitanje razloga požara. Uzroci mogu biti razni, ali se svi svrstavaju u dvije skupine:
1) nenamjerni – nepažnja, nesretne okolnosti itd.
2) namjerni – piromanija
Međutim ja se ovdje neću baviti piromanima, poremećenim personama, niti ću se baviti nepažnjom ili nesrećom koja možde dovesti do ovakve katastrofe. Nekako mi se čini da ovdje odgovornost pada na još nekoga.

Hrvatske šume, javno poduzeće za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u RH, je ustanova koja ima svoje podružnice u svima županijama RH kako bi mogla provoditi adekvatan nadzor nad šumskom fondom RH. Ono kao poduzeće gospodari šumama što obuhvaća uzgoj, zaštiti i korištenje šuma i šumskog zemljišta, te izgradnju i održavanje šumske infrastrukture (članak 7 Zakona o šumama). U tom smislu HŠ kao trgovačko društvo i šumoposjednici dužni su:
- u šumama koje su ugrožene sušenjem i elementarnim nepogodama uspostaviti cjelovitu mrežu nadzora radi sagledavanja kretanja negativnih procesa,
– njegu i sječu šuma provoditi na način kojim se ne uzrokuju trajne štete ekosustava te poduzimati mjere za poboljšanje i održanje biološke raznolikosti,
– uzgoj, iskorištavanje i zaštitu šuma te gradnju i održavanje šumske infrastrukture prilagoditi zaštiti tla i voda u smislu izbjegavanja štetnih utjecaja na kvalitetu i kvantitetu izvora i akumulacija te slobodno kretanje površinskih i podzemnih voda.
(članak 8 Zakona o šumama)
– dopustiti neometan pristup šumi osobama ovlaštenim za obavljanje nadzora nad gospodarenjem šumama,
(članak 9 Zakona o šumama)
- trgovačko društvo i šumoposjednici, te pravne osobe koje koriste šumu ili šumsko zemljište dužne su pošumiti paljevine, površine na kojima nije uspjelo pomlađivanje i površine na kojima je izvršeno pustošenje,
(članak 10 Zakona o šumama)
Ukoliko se gore navedene mjere ne provode treba postupiti prema članku 11 istog Zakona, koji glasi:
Ukoliko Trgovačko društvo i šumoposjednici, te pravne osobe koje koriste šumu ili šumsko zemljište ne izvrše mjere naređene na osnovi ovoga Zakona i na osnovi njega donesenih propisa, kao i na temelju posebnih propisa, ove će mjere provesti tijelo koji ih je naredilo ili pravna osoba koju ono ovlasti, na trošak Trgovačkog društva, šumoposjednika ili pravne osobe koja koristi šumu ili šumsko zemljište, a bila je dužna izvršiti naređene mjere.

E sad kada sve uzmemo u obzir, a upoznati smo sa činjenicom da u zadnji petnaestak godina HŠ UŠ Split šumarija Šibenik nije mrdnula prstom da bi posebno ugroženu stoljetnu šumu Jelinjak njegovala, krčila, učinila sve njezine dijelove dostupnima, nije pošumila paljevine od prije par godina u istoj onda je ta institucija jednako kriva kao onaj piroman. Odnosno kako HŠ na područjima na kojima je vlasnik ne provodi gore navedene mjere onda je ta javna ustanova indirektan/direktan krivac za požare, jer naime takva šuma lakše gori, lakše ju se može zapaliti i na kraju teže se gasi. Da ne govorimo o financijskim štetama, ljudskim ozljedama, izgorjelim kućama itd. Ako se sada vratimo na početak priče onda ispada da HŠ nenamjerno izazivaju požare ili u najmanju ruku ih olakšavaju svojom nebrigom, barem na području Šibensko-kninske županije.

Naime samo 2000. god izravne štete od požara su iznosile 945 milijuna kuna, a neizravne 2,6 milijuna kuna. Ta godina je bila najgora, ova već sada obećava novi rekord. Zamislite samo da ste uzeli 500 milijuna kuna, to vam dođe 6900 plaća od 72000 kuna na godišnjoj razini, odnosno 4200 mjesečno kada se odbiju sva davanja. To je vojska ljudi koja za jednu godinu može očistiti, učiniti dostupnima šumske dijelove, pošumiti izgorjele šume i na kraju sve zazeleniti ...
Pitam ja Vas ?!
savjesni


Na sve ovo ja bih samo dodao jednu bitnu činjenicu, a to je odredba zakona da se opožareno područje iz šumskog može prenamijeniti u građevinsko i to bez plaćanja naknade za prenamjenu. Vrlo zanimljivo. Grčka ima slične odredbe u zakonima i šta se kod njih dogodilo. Prije nekoliko godina većinu njihovih otoka poharali su veliki šumski požari. Sada su to građevinske zone, na kojima se opako gradi. Kod nas, gori Martinska, Jelinjak, područje oko Vodica. Plamti Šolta, Konavli. Nadam se da to nema veze sa tom odredbom.

Nema komentara: